DSS Brezovička | Úhrada za služby
16722
page-template-default,page,page-id-16722,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Spôsob určenia celkovej úhrady a spôsob platenia za poskytované sociálne služby od 1. 7. 2019

 

je podľa Všeobecne záväzného nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja /ďalej len VZN 72/2019/.

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb dohodnutá v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb ambulantnou formou ako 22 – násobok hodinovej sadzby za počet zmluvne dohodnutých hodín počas pracovného dňa.

Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčet úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

1. Za odborné činnosti:

a/  základné sociálne poradenstvo ………………………………………………………………0,00

b/ sociálna rehabilitácia ……………………………………………………………………………..0,00

c/ pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby……………..0,00

Za odborné činnosti spolu: ……………………………………………………………………0,00

2. Za obslužné činnosti:

a/ stravovanie: racionálna strava pre vekovú skupinu do 15 rokov:

desiata………………………………………………………………………………………………………0,20

obed …………………………………………………………………………………………………………0,93

olovrant …………………………………………………………………………………………………….0,20

réžia …………………………………………………………………………………………………………0,17

racionálna strava pre vekovú skupinu do 15 rokov – spolu………………………..1,33

a. a/ stravovanie: racionálna strava pre vekovú skupinu nad 15 rokov:

desiata ……………………………………………………………………………………………………. 0,21

obed …………………………………………………………………………………………………………0,96

olovrant …………………………………………………………………………………………………….0,21

réžia …………………………………………………………………………………………………………0,17

racionálna strava pre vekovú skupinu nad 15 rokov spolu…………………………1,55

b/ poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch sa stanovuje na hodinu na prijímateľa vo výške 0,50 €. Ak prijímateľ sociálnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch požiada o sociálnu službu v rozsahu 8 hodiny denne, t. j. napríklad v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. tak zaplatí

8 hodín x 0,50 € ……………………….……………………………………………………….4,00

c/ rozvoj pracovných zručností …………………………………………………………………0,00

3. Za ďalšie činnosti:

a/ pri utváraní podmienok na záujmovú činnosť ……………………………………………..0,00

Za ďalšie činnosti spolu: ……………………………………………………………………….0,00

Výška celkovej mesačnej úhrady za poskytované sociálne služby v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch, pri poskytovaní sociálnej služby v rozsahu 8 hodín denne a pri celodennom stravovaní je:

– pre vekovú skupinu do 15 rokov ……………………………………………………117,26
(strava: 1,33 + vecné plnenie 4,00 x 22 dní = 117,26 )

– pre vekovú skupinu nad 15 rokov …………………………………………………122,10
(strava: 1,55 + vecné plnenie 4,00 x 22 dní = 122,10 )