DSS Brezovička | Terapie
16682
page-template-default,page,page-id-16682,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Arteterapia

Znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný produkt, práca sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Arteterapia je v súčasnosti najžiadanejšou a zároveň najznámejšou spomedzi foriem alternatívnych terapií pracujúcich s umením. Moderná interdisciplinárne chápaná arteterapia lieči človeka v jeho celistvosti (tela, duše i ducha) prostredníctvom schopností človeka vnímať cez zrak, sluch, hmat i kinestetický cit. Cieľ takto chápanej arteterapie je pomôcť človeku byť šťastný, tvorivý a naplnený zmyslom. Terapeut cestou výtvarnej predstavivosti vchádza do sveta klienta, komunikuje s ním metaforickou rečou, vytvorenou zo symbolov použitých v umeleckej reflexii klienta. Tie sa využívajú hlavne na liečbu, no rovnako dobre slúžia aj na vzdelávanie a rozvoj. Vďaka kontaktu s umením sa u človeka zvyšuje pocit sebaakceptovania, učí ho poradiť si s emóciami, vyjadrovať ich rôznymi spôsobmi. Zážitky sa prejavujú netradičnou formou: pomocou kresby, zvuku, teatrálneho vyjadrenia. Navyše takáto forma terapie zvyšuje kreativitu aj u človeka, ktorý ňou od prírody veľmi neprekvitá, učí vyjadrovať svoje myšlienky aj lepšie komunikovať. Terapeutické sedenia, umožňujú lepšie spoznať seba samého, uvoľniť sa, zbaviť sa stresu a upokojiť telo i myseľ.

Canisterapia

Je pomocná liečba pri viacerých klinických, psychiatrických, psychopatologických a geriatrických ochoreniach kde sa pri liečbach uplatňujú fyzické, psychosociálne a emocionálne účinky zvierat na pacienta. Ide o podpornú liečbu, pri ktorej sa využíva prirodzene kladný vzťah človeka k zvieratám. Využíva sa všade tam kde sa od liečby očakáva nielen úprava somatických funkcií, ale aj zlepšenie kvality duševnej hygieny a kvality života. Možno povedať, že canisterapia je novou formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho (Canis familiaris) na zdravie, čiže (podľa definície WHO – Svetovej zdravotníckej organizácie) na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, lebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Pri akejkoľvek forme canisterapie musíme psa chápať len ako prostriedok, pomocou ktorého sa liečiteľ ( lekár, rehabilitačný pracovník…) ľahšie skontaktuje so svojim klientom. Preto sa canisterapia aplikuje najmä tam, kde je ťažké nadviazať kontakt s pacientom (pri autizme, depresii, DMO). Canisterapia je vo svete veľmi známou formou alternatívnej terapie.

Dramatoterapia

Je to metóda využívajúca rôzne formy hrania divadla – psychodrámu, sociodrámu, bábkové divadlo, rolové hry, pantomímu, etudy. Využíva sa pri integrovaní klientov s telesným, ale aj duševným postihnutím. Cez hranie rolí si môžu klienti efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálne cítenie, tvorivosť, prehlbovať spoluprácu, vzájomné vzťahy v skupine, uľahčovať pochopenie druhých, uvoľniť sa, formovať postoje. Táto technika rozvíja osobnosť ako celok, prispieva k zdokonaľovaniu komunikácie, k zvýšeniu sebaúcty, spontánnosti, k zvýšeniu schopnosti empatie, zníženiu citlivosti na odmietnutie či kritiku, umožňuje osvojovanie si prakticky a modelovo sociálne role, rozvíja aktivitu, potreby, návyky a v neposlednom rade aj tvorivosť. Poznanie jedinca prebieha cez emočne ladenú skúsenosť, prežívanie s plným rešpektovaním individuality a potrieb. Dramatoterapeutické aktivity zahŕňajú všetky prostriedky a techniky, ktoré využívajú niektorú z foriem dramatického prejavu ako sú: napr. neverbálne techniky, dramatizácia, bábková a maňušková hra.

Ergoterapia

Táto liečba využíva pracovnú činnosť s cieľom dosiahnuť zlepšenie funkcií organizmu. Prostredníctvom zapájania klienta do zmysluplných a tvorivých činností sa snaží rozvíjať jeho motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne schopnosti, zručnosti, návyky a osobnosť. Pokiaľ je to možné je vhodné spojenie slova, zrakovej a pohybovej aktivity, a zároveň motivácie k práci vlastnými rukami. Ak je táto schopnosť istým spôsobom obmedzená, je potrebné hľadať alternatívne spôsoby ako sebarealizáciu umožniť. Táto činnostná terapia vytvára predpoklady k väčšej sebestačnosti, sebarealizácie, k aktívnemu začleneniu sa do spoločnosti a vnútornému naplneniu prežívania zmysluplnosti. Podieľa sa na objektivizácii funkčnej kapacity jedinca (testovanie všedných činností), čo je nutné pre správne terapeutické zameranie sledovaním maximálnej sociálnej adaptácie a integrácie postihnutého jedinca, a to tak pracovnej, ako aj osobnej (sebestačnosť v sebaobsluhe). Ergoterapia sa taktiež výrazne podieľa na posilnení motivácie postihnutého človeka.

Muzikoterapia

Špeciálna psychoterapeutická metóda, pri ktorej je hudba využívaná aktívnym alebo pasívnym spôsobom. Muzikoterapia je zážitkovou terapiou, v ktorej klient komunikuje, vníma seba inými spôsobmi, ako je bežné. Začína v prvom rade na zmyslovej rovine, pracuje najmä v auditívnom kanáli, ale nevynecháva ani iné zmysly. Na zmyslové vnemy a reakcie sa viažu emócie. Tie sú verbálne pomenované v reflexii na úrovni pamäte a rozumu, prípadne sú ešte zážitkovo prehĺbené a reorganizované. Cieľom muzikoterapie je rozšíriť vnímanie seba a vnímanie okolia aktivovaním komunikačných rezerv klienta a jeho zdrojov k existencii, teda k zdraviu. Hudba vedie k prirodzenému posilneniu imunitného systému a zároveň pôsobí meditačne, relaxačne a má aj liečivé účinky. Táto metóda zlepšuje schopnosť koncentrácie, uľahčuje rozhodovanie, rozvíja tvorivé myslenie, komunikáciu, vnímavosť, bystrí pamäť a fantáziu.

Rehabilitácia

S využitím:

  • individuálnych a skupinových cvičení,
  • mechanoterapie (masáže),
  • vodoliečby a teploliečby (perličkový kúpeľ, solux),
  • relaxačných cvičení prostredníctvom regulácie telesného pohybu, oddychu a dýchacích cvičení za využitia rytmu hudby.

 

Napomáha minimalizovať negatívne následky telesného obmedzenia našich telesne postihnutých klientov. U klientov, ktorí nie sú telesne postihnutí, zlepšuje náladu, zvyšuje kreativitu a celkovú pracovnú aktivitu, pomáha predchádzať poruchám správania zmierňuje únavu, podráždenosť, bolesti hlavy, umožňuje klientom stať sa celkovo pohyblivejšími, vnímavejšími, spontánnejšími a aktívnejšími.