DSS Brezovička | Súčasnosť
16698
page-template-default,page,page-id-16698,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Domov sociálnych služieb sa nachádza v obci Brezovička v severozápadnom cípe okresu Sabinov, v neúčelovom trojposchodovom objekte – kaštieli. K objektu patrí 0,6 ha pozemok, na ktorom je postavená garáž, besiedka a to všetko obklopuje pekný park.

 

V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2009 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších prepisov.

 

Prijímateľmi sociálnej služby nášho zariadenia sú dospelí so špeciálnymi potrebami, ktoré vyplývajú z ich telesného postihnutia, duševných porúch a porúch správania, alebo z kombinácie týchto postihnutí.

 

Sociálnu službu pre ubytovaných zabezpečuje kolektív 21 zamestnancov, ktorí tímovou prácou riešia kvalitu poskytovaných služieb (rediagnostika prijímateľov sociálnej služby, teda komplexné poznanie prijímateľa sociálnej služby, stanovenie jeho osobných individuálnych možností a schopností, ktoré umožnia jeho rozvoj, stanovenie sociálnej anamnézy (osobná, rodinná rozhodujúce lekárske diagnózy a ich prejavy, komunikačné, sexuálne, sociálne možnosti, príjmové a majetkové pomery, praktické zručnosti, záujmy, kontaktné osoby, vzťahy a pod.),vytvárajú podmienky pre napĺňanie predstavy o zmysluplnom využívaní času, riešenie integrácie prijímateľov sociálnej služby (a to zapájať prijímateľa sociálnej služby do pracovnej terapie, záujmovej činnosti – športové hry, kultúrno-spoločenské aktivity, výlety do prírody a posedenie v altánku) čím sa dosahuje celkový rozvoj osobnosti. Kolektív zamestnancov sa svojím neustálym vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie snaží skvalitňovať a hľadať nové možnosti poskytovania sociálnej starostlivosti.

 

Kapacita:    21 prijímateľov sociálnej služby

Poskytovaná sociálna služba:    21 prijímateľov sociálnej služby

Ubytovanie:
– dvojposteľová izba
– trojposteľová  izba

Forma sociálnej služby:    pobytová celoročná

 

V Domove sociálnych služieb sa:

a)  poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
8. osobné vybavenie.

b)   zabezpečuje
1. pracovná terapia, podľa špecifikácie v individuálnom rozvojom pláne,
2. záujmová činnosť, podľa špecifikácie v individuálnom rozvojom pláne.

c)   utvára podmienky na
1. úschovu cenných vecí