DSS Brezovička | Výška úhrady
17332
page-template-default,page,page-id-17332,page-child,parent-pageid-16552,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Spôsob určenia celkovej úhrady

a spôsob platenia za poskytované sociálne služby od 2. 9. 2019

 

je podľa Všeobecne záväzného nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja /ďalej len VZN 72/2019/.

 

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb dohodnutá v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb ambulantnou formou ako 22 – násobok hodinovej sadzby za počet zmluvne dohodnutých hodín počas pracovného dňa.

 

Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčet úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

 

1. Za odborné činnosti:

a)

základné sociálne poradenstvo

0,00

b)

sociálna rehabilitácia

0,00

c)

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

0,00

Za odborné činnosti spolu:

0,00

 

2. Za obslužné činnosti:

a)

stravovanie: racionálna strava pre vekovú skupinu do 15 rokov:

desiata

0,50

obed

1,16

olovrant

0,33

réžia

0,70

racionálna strava pre vekovú skupinu do 15 rokov – spolu:

2,69

a.a)

stravovanie: racionálna strava pre vekovú skupinu nad 15 rokov:

desiata

0,54

obed

1,26

olovrant

0,36

réžia

0,70

racionálna strava pre vekovú skupinu nad 15 rokov – spolu:

2,86

b)

poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch sa stanovuje na hodinu na prijímateľa

0,50

na

hodinu

Ak prijímateľ sociálnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch požiada o sociálnu službu v rozsahu 8 hodiny denne, t. j. napríklad v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. tak zaplatí

4,00

za

8 hod.

c)

rozvoj pracovných zručností

0,00 €

 

3. Za ďalšie činnosti:

a)

pri utváraní podmienok na záujmovú činnosť

0,00

Za ďalšie činnosti spolu:

0,00

 

Výška celkovej mesačnej úhrady za poskytované sociálne služby v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch, pri poskytovaní sociálnej služby v rozsahu 8 hodín denne a pri celodennom stravovaní je:

1.

pre prijímateľa sociálnej služby vo veku do 15 rokov

(strava: 2,69  + vecné plnenie 4,00 x 22 dní = 147,18  )

147,18 

2.

pre prijímateľa sociálnej služby vo veku nad 15 rokov

(strava: 2,89  + vecné plnenie 4,00 x 22 dní = 150,92  )

150,92