DSS Brezovička | Súčasnosť
17328
page-template-default,page,page-id-17328,page-child,parent-pageid-16552,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Dnes v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch poskytujeme sociálne služby pre fyzické osoby (vek nie je určený), ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby t.j. pri jednotlivých činnostiach potrebujú pomoc, usmernenie, sprevádzanie alebo dohľad.

 

Toho času sú našou klientelou fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Všetci prijímatelia sociálnej služby majú kombinované postihnutie a podľa posudku o odkázanosti na sociálnu službu sú zaradení do V. alebo VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

 

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje:

a/ sociálna rehabilitácia,

b/ sociálne poradenstvo,

c/ pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

d/ stravovanie,

e/ rozvoj pracovných zručností.

 

Kapacita zariadenia je 12 miest.

Forma pobytu je ambulantná.

Rozsah poskytovania sociálnej služby: v pracovných dňoch v čase od 6:45 hod. do 16:00 hod.

Deň začatia a čas trvania poskytovania služby: od 1. 7. 2002 na dobu určitú do 28. 2. 2023 /podľa výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

 

V súčasnosti Rehabilitačné stredisko v Lipanoch poskytuje sociálne služby podľa zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon o sociálnych službách a riadi sa Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014.