DSS Brezovička | Súčasnosť
17328
page-template-default,page,page-id-17328,page-child,parent-pageid-16552,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Dnes v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch poskytujeme sociálne služby pre fyzické osoby /vek nie je určený/, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a potrebujú pomoc, usmernenie, sprevádzanie alebo dohľad pri rôznych činnostiach počas dňa.

 

Toho času sú našou klientelou fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Všetci prijímatelia sociálnej služby majú kombinované postihnutie a podľa posudku o odkázanosti na sociálnu službu sú zaradení do V. alebo VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

 

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje:

a/ sociálna rehabilitácia,

b/ sociálne poradenstvo,

c/ pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

d/ stravovanie,

e/ rozvoj pracovných zručností.

 

Kapacita zariadenia je 12 miest.

Forma pobytu je ambulantná.

Rozsah poskytovania sociálnej služby: v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Deň začatia a čas trvania poskytovania služby: od 1.7.2022 na dobu určitú do 17.9.2024 /podľa výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Čas trvania poskytovania sociálnej služby si určí prijímateľ sociálnej služby sám, alebo rodič/opatrovník podľa vlastnej potreby.

 

V súčasnosti Rehabilitačné stredisko v Lipanoch poskytuje sociálne služby podľa zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon o sociálnych službách a riadi sa Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.