DSS Brezovička | Služby
17330
page-template-default,page,page-id-17330,page-child,parent-pageid-16552,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch vykonáva sociálne služby v rozsahu:

1. odborné činnosti:

a) základné sociálne poradenstvo – ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

b) sociálna rehabilitácia – cieľom ktorej je podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ide najmä o nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie, samostatného pohybu a rozvíjanie sociálnej komunikácie.

c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – pomoc v oblastiach: stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, obliekanie a vyzliekanie, zmena polohy – sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu.

d) rozvoj pracovných zručností – ide o osvojenie si pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účely obnovy, udržiavania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenie do spoločnosti.

 

2. obslužné činnosti:

a) stravovanie: desiata, obed a olovrant – poskytuje sa strava v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.

Stravovanie je zabezpečené odberom stravy od iných právnických alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Odber stravy sa realizuje na základe písomnej dohody medzi jednotlivými stranami. Zariadenie sociálnych služieb si s prijímateľom sociálnej služby priamo v zmluve o poskytovaní sociálnej služby dohodne podmienky poskytovania stravovania vrátane počtu odobratých jedál.

Rehabilitačné stredisko poskytuje racionálnu stravu podľa vopred zostaveného jedálneho lístka v rozsahu desiata, obed a olovrant.

b) poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch – spoločné priestory sú najmä spoločenská miestnosť, terapeutická miestnosť, jedáleň, kuchynka, chodba, schodište, toaleta, kúpeľňa, práčovňa, kotolňa… Vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch sú najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

 

3. ďalšie činnosti:

a) utváranie podmienok na vzdelávanie – v priestoroch zariadenia sociálnych služieb sú k dispozícii priestory na vzdelávanie žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami. V minulosti tu špeciálny pedagóg zo Spojenej školy v Lipanoch vzdelával žiakov podľa individuálnych vzdelávacích programov – vzdelávací variant C.

b) utváranie podmienok na záujmovú činnosť – je to najmä kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Tieto činnosti sa vykonávajú za účasti rodičov i rodinných príslušníkov a v spolupráci s materskými a základnými školami, s neziskovými organizáciami, s inými zariadeniami sociálnych služieb.

 

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch vytvára podmienky na:

– vykonávanie činnosti špeciálno-pedagogickej poradne v Lipanoch v rozsahu špeciálno-pedagogickej diagnostiky a rediagnostiky,

– vykonávanie individuálno-logopedickej starostlivosti,

– vykonávanie činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

– spoluprácu s odborníkmi z oblasti psychológie, rehabilitácie, všeobecného lekárstva,

– stretávanie sa členov Občianskeho združenia ÚSMEV pri RhS v Lipanoch, spolupracuje s jej členmi a pripravuje program pre členov OZ.

 

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch vykonáva liečebnú rehabilitáciu pre svojich prijímateľov sociálnej služby a to v rozsahu:

1. kinezioterapia:

– stabilizačný nácvik /lopty, nestabilná plošina…/

– cvičenie na náradí /motomed, stepper, stacionárny bicykel, rebrík/,

– cvičenie s náčiním / paličky, lopty, overbal/,

– polohovanie /preventívne, korekčné/,

– nácvik chôdze, zlepšenie stereotypu chôdze.

2. fyzikálna terapia:

– magnetoterapia,

– vodoliečba – vírivý a perličkový kúpeľ,

– klasická masáž,

– liečba svetlom – bioptrónová lampa

3. eroterapia: liečba zmysluplnou činnosťou, prácou, hrou, rozvíja rôzne pracovné schopností človeka s postihnutím /nie je to pracovná rehabilitácia/. Je zameraná na výchovu k sebestačnosti a cielená na postihnutú oblasť jednotlivca. Je zameraná na osvojenie si pracovných zručností a návykov v kuchyni, v záhrade a pri práci s prírodným materiálom.

4. alternatívne liečebné metódy: – arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, aromaterapia, činnostná terapia a pod. Rehabilitačný lekár raz ročne vyhodnocuje zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby a doporučí pokračovať v stanovenom liečebnom pláne alebo vykoná zmenu jednotlivých procedúr.

 

Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi ambulantnou formou a to v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. Prijímateľ sociálnej služby je rodičom / opatrovníkom sprevádzaný alebo dopravovaný do miesta a z miesta poskytovania sociálnej služby.