DSS Brezovička | Odborné činnosti
16711
page-template-default,page,page-id-16711,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Odborné činnosti

 

  • základné sociálne poradenstvo – Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
  • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – Odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitosti, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby
  • sociálna rehabilitácia – Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách
  • ošetrovateľská starostlivosť – ZSS poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť klientom podľa zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania.
  • pracovná terapia – Odborná činnosť na osvojovanie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností. Klient v rámci pracovnej terapie vykonáva rôzne pracovné činnosti podľa cieľov stanovených v individuálnom rozvojovom pláne s ohľadom na jeho zdravotný stav, možnosti a schopnosti.
  • tlmočenie
  • sprostredkovanie tlmočenia či osobnej asistencie
  • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinnosti.