DSS Brezovička | História
16693
page-template-default,page,page-id-16693,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) je situovaný v obci Brezovička, v neúčelovom trojposchodovom objekte – v renesančnom kaštieli Berzeviczyovcov z roku okolo 1620, ktorý obklopuje pekný park. V rokoch 1990 – 1991 bola zrealizovaná rekonštrukcia objektu s prístavbou.

 

Obec Brezovička leží v okrajovej kotline Levočských vrchov na východe , v doline Slavkovského potoka poblíž údolia horného toku rieky Torysy v nadmorskej výške okolo 480 m.

 

Zariadenie začalo s poskytovaním sociálnych služieb 1.januára 1992, kedy Okresným úradom v Prešove bol zriadený Ústav pre mentálne postihnutú mládež. Začala sa poskytovať sociálna starostlivosť 28 klientom Ústavu pre mentálne postihnutú mládež z Kmeťového stromoradia v Prešove, a to s celoročným pobytom. S účinnosťou od 24.7.1996 naše zariadenie patrilo pod správu Krajského úradu v Prešove. Na základe zákona NR SR č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb od 1.7.1998 a účelom bolo poskytovanie komplexnej sociálnej pomoci pre mentálne postihnutú mládež a dospelých s celoročným pobytom. Od 1.januára 2002 predmetom činnosti je poskytovanie komplexnej starostlivosti pre dospelých občanov odkázaných na služby DSS s celoročným pobytom. 1.júla 2002 v znení zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade so zákonom NR SR č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, kedy DSS prešiel pod pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja s predmetom činnosti uvedeného od 1.1.2002, ako jeho rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Objekt aj pozemky sú vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a v správe DSS Brezovička. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

 

Zároveň k nám boli pričlenené organizačné jednotky :

  • Rehabilitačné stredisko v Lipanoch, kpt. Nálepku 7,
  • Domov pre osamelých rodičov v Sabinove, Janka Borodáča 8 (k 31.12.2005 bola táto organizačná jednotka zrušená).

 

V rámci ,,Transformácie existujúcich ZSS“ v rokoch 2004 – 2006 bola v DSS v Brezovičke realizovaná rozsiahla rekonštrukcia za účelom zvýšenia kvality života klientov. Realizovali sme projekt : Rekonštrukcia strechy, podkrovia a výstavba výťahu ( 2004-2006) v rámci výzvy „ Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“, ktorého koordinátorom bolo MPSVaR SR v Bratislave, Úrad PSK a financovanie bolo z týchto zdrojov:

  • štátny rozpočet
  • pôžička Rozvojovej banky Rady Európy
  • vlastné zdroje VÚC

 

Projekt riešil rekonštrukciu strechy a podkrovia, rekonštrukciu sociálnych zariadení pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov, rekonštrukciu veľkokapacitných spálni na malokapacitné, zvýšenie obytnej plochy, explicitné odbúranie architektonických bariér v interiéri – výstavba výťahu v budove DSS a absenciu priestorov pre pracovnú terapiu a rehabilitáciu.

 

V záujme komplexného riešenia budovy DSS bol realizovaný projekt : Oprava a povrchová úprava dreveného schodiska (2006) v rámci Výnosu MPSVaR SR zo 14.decembra 2005 č. 3749/2005 – II/1 dotácie o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR – skvalitňovanie poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, najmä domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb. Projekt riešil komplexne interiér budovy DSS z pohľadu bezpečnosti prevádzky zariadenia a estetiky komunikačného priestoru medzi jednotlivými poschodiami.

 

Vytvorenie krajšieho životného prostredia a zabezpečenie bezpečnosti života prijímateľov sociálnej služby bol realizovaný projekt: Oprava oplotenia areálu (2007) v rámci Výnosu MPSVaR SR zo 14.decembra 2005 č. 3749/2005 – II/1 dotácie o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR – skvalitňovanie poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, najmä domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb. Projekt riešil bezpečnosť života zdravotne ťažko postihnutým občanom – v DSS v Brezovičke, zhumanizovať im život a skrášliť okolie zariadenia, čím sa dosiahla symbióza živého plota a kovového oplotenia a vytvorilo sa krajšie životné prostredie v areáli DSS.