DSS Brezovička | Ďalšie činnosti
16718
page-template-default,page,page-id-16718,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Utváranie podmienok na:

  • prípravu stravy, výdaj stravy,
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
  • úschovu cenných vecí.

Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.

V zmysle zákona o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení neskorších zmien a doplnení.

DSS má vlastný predpis o úschove cenných vecí a operatívnej evidencii osobných účtov klientov.

DSS prevezme do úschovy cenné veci a vkladné knižky, osobné účty občana, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe do DSS alebo počas pobytu v ňom na základe zmluvy o úschove cenných vecí. Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme DSS do úschovy na žiadosť zákonného zástupcu. Bez žiadosti zákonného zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže DSS prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty. Bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného zástupcu tohto občana.

Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. DSS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy. V operatívnej evidencii sa vedú záznamy o osobných účtoch obyvateľov, vkladných knižkách a cenných veciach obyvateľov.

 

Poskytovanie

  • osobného vybavenia,
  • nevyhnutného ošatenia a obuvi,
  • prepravy.

Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama. Za osobné vybavenie sa považuje šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

 

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

 

Služby nad rámec

Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činnosti. Zariadenie poskytuje klientom iné činnosti nad rámec odbornej, obslužnej a ďalšej činnosti, a to:

  • kadernícke služby, pedikúru, manikúru, masáž
  • používanie vlastných elektorspotrebičov prijímateľa sociálnej služby

Prijímateľ sociálnej služby je za poskytnuté iné činnosti povinný poskytovateľovi sociálnej služby zaplatiť úhradu. Vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanei konkrétnych iných činností a sumu úhrady za ne určí poskytovateľ sociálnej služby v internej smernici.